top of page
חיפוש

יפוי כוח מתמשךכל אדם זכאי לחיות את חיו בהתאם לבחירתו ורצונו. המחוקק תיקן את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומאפשר לאדם לתכנן את עתידו בשלב בו איננו בעל יכולות ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות .


לשם כך כל אדם ("הממנה"-בגיר מעל גיל 18 ) יכול לקבוע כיצד ייראו חיו בעתיד אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו ולמנות מיופה כוח מטעמו אשר יפעל בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחיו. הממנה יכול לקבוע באלו עניינים יוכל לקבל עזרתו של מיופה הכוח שיתמנה ומה יהיו סמכויותיו.


מיופה הכוח שימונה מטעם "הממנה" הוא בד"כ איש אמון של הממנה בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה. מיופה הכוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה ולבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי כוח המתמשך. בחירת מיופה הכוח צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי , מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חיי הממנה המחייבת בחינת שיקולים ענייניים.

על הממנה לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח ולפעול בהתאם להנחיותיו.


ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים ורפואיים כולם או חלקם בהתאם לרצון הממנה ובחירתו, לדוגמה:

עניינים רכושיים- סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסי הממנה לכספים ולהתחייבויות שלו לרבות ניהול חשבון בנק ומיצוי זכויות הממנה.

עניינים אישיים- סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס כל ענייני הממנה כולל עניינים רפואיים- טיפול ברווחת הממנה, באיכות חיו, בסיפוק צרכיו היומיומיים, שמירה על אורח חיו וטיפול בענייני בריאות.

עניינים רפואיים- קבלת החלטה על טיפול או אשפוז .

ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים או לחלקם בלבד. ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו אם וכאשר הממנה לא יהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי כוח.


ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או פקיעתו בהתאם לתנאים הקבועים בחוק (ביטול ע"י הממנה/בית משפט, בפטירת הממנה או מיופה הכוח או אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה.) לאחר אריכות ימיו של הממנה מיופה הכוח רשאי להמשיך לטפל בענייני הממנה למשך 90 יום לאחר הפטירה ואז יעביר את המשך הטיפול בענייני הממנה ליורשים או למנהל העזבון .

ייפוי כוח מתמשך ייערך ע"י עו"ד שעבר הכשרה מתאימה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך


Comments


bottom of page