top of page
חיפוש

פשיטת רגל-יציאה מחובות ופתיחת דף חדש


לחייבים להם נפתחו תיקי הוצאה לפועל הכורעים תחת נטל החובות יש פתרון!

חייבים בהליכי הוצאה לפועל מתמודדים עם עיקולים והגבלות הגורמים לא אחת ללחץ כלכלי ונפשי על מנת שהחייב ישלם את חובותיו. הליכי הגביה יכולים לשבש את חיו של החייב ולכן אין זה מפתיע שחייבים בוחרים להסדיר את חובם במסגרת פניה להליך פשיטת רגל.

הליכי חדלות פרעון ("פשיטת רגל") מספקים לחייב פתרון להסדר חובות כולל מול נושיו בדמות עיכוב הליכים וביטולם דבר שיאפשר לחייב לנהל אורח חיים רגוע יותר, ללא חשיפה להליכי גביה והתמודדות עם הוצאה לפועל ונושים.

לא אחת פונים אלי חייבים חסרי אונים שנפתחו כנגדם הליכים בהוצאה לפועל כאשר הם חשים רדופים ע"י הנושים ונציגי ההוצאה לפועל. על מנת להיחלץ ממעגל החובות מומלץ לבצע בדיקה באם החייב עומד בתנאי חוק חדלות פרעון החדש.

במידה והחייב מתאים להליך פש"ר/חדלות פרעון , מעוכבים כל ההליכים כנגד החייב באופן מיידי, המרדף של הנושים אחרי החייב בא לקיצו וממתן צו כינוס מנוהל תיק החובות תחת כנפי בית המשפט /הוצל"פ תוך התחשבות בחייב , בהכנסותיו ובחובותיו.

משניתן צו פתיחת הליכים לא יהיה מענה לנושה נגד החייב שיש לו חוב בר תביעה והנושה מנוע מלפתוח בהליכים משפטיים נגד החייב בנוגע לחובות שנצברו עד למועד מתן צו הכינוס ואף לא לנהל הליכי הוצאה לפועל. משניתן צו פתיחת הליכים, חלות על החייב מגבלות רבות, כגון איסור פעילות כלכלית מסוגים שונים. המגבלות נועדו להבטיח שהחייב לא יצבור חובות נוספים. לרוב, החייב גם מחויב לשלם לכונס הרשמי סכום חודשי שאותו קובע בית המשפט ומנוע מלצאת את גבולות ישראל. בתקופה שלאחר מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה על פשיטת רגל,

השלב שלאחר מתן צו פתיחת הליכים הוא ההכרזה על חדלות פרעון. קיים שיקול דעת לבית המשפט אם להכריז על חייב, שניתן לגביו צו כינוס, כפושט רגל (אם מוחלט שלא לתת הכרזה כאמור, ההליך יכול להסתיים כבר בשלב זה). משניתן צו פשיטת רגל, מגיעים ללב-לבו של ההליך: איסוף נכסי החייב מחד וחלוקתם לנושיו מאידך, באמצעות תביעת חוב. אופן חלוקת נכסי החייב מבוסס על שני עקרונות: עקרון העדיפות ועקרון השוויון. עקרון העדיפות קובע כי קיימות קטגוריות חוב שונות בעלות דרגה שונה. בעדיפות ראשונה נמצאים החובות לנושים מובטחים, דהיינו מי שהבטיחו את חובם באמצעות שעבוד. לאחר מכן נמצאות הוצאות ניהול הליכי פשיטת הרגל. קטגוריית החוב הבאה בסדר העדיפויות היא החובות בדין קדימה, אשר כוללים חוב בגין שכר עבודה, חוב בגין ניכוי במקור משכר עבודה, מסים מוניציפליים וממשלתיים, דמי שכירות וחוב מזונות. לאחר החובות בדין קדימה באים יתר החובות. עקרון השוויון קובע כי לגבי הנושים באותה דרגת עדיפות, החלוקה תתבצע בצורה פרופורציונלית לשיעור הנשיה שלהם מתוך כלל החובות באותה דרגה.

הליך פשיטת הרגל מגיע לקצו בצו הפטר. ההפטר ניתן לחייב כאשר בית המשפט השתכנע שכל מה שניתן היה לשלם לנושים שולם או כי אין תועלת בהמשך ההליכים. משניתן צו הפטר נמחקים חובות העבר ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב. לפני התיקון ב-1996, היה נהוג למשוך את ההליכים במשך שנים עד שיצליח החייב לפרוע לפחות שליש מחובותיו. כיום, בית המשפט מאפשר למי שנקלעו לחובות בתום לב לקבל צו הפטר מהר יותר, לעתים אף במועד ההכרזה על החייב כפושט רגל (זאת, כאשר בניהול ההליך אין תועלת לנושים, מאחר שהחייב אינו בעל נכסים משמעותיים).

ניהול הליכי פשיטת רגל מאפשר לחייב שהסתבך בחובות למחוק חלק מחובותיו ולקבל פטור משפטי וחוקי מתשלום חובותיו דבר שיאפשר לחייב לפתוח דף חדש.

Comentarios


bottom of page