top of page
חיפוש

סוגי הליכים בהוצאה לפועל


במאמר השבוע אסרוק את סוגי ההליכים בהוצאה לפועל :


1. מה היא לשכת ההוצאה לפועל?

מערכת הוצאה לפועל היא הכלי למימוש זכויות של בעלי דין, אשר הוקנו להם על פי פסק דין, המחאות, שטרי משכון ומשכנתאות. זהו מנגנון לגביית חובות הפועל כחלק ממערך רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים. הליך גביית החובות מאפשר לאדם לממש ולהוציא לפועל פסק דין אשר ניתן לטובתו בערכאה שיפוטית או לממש זכויות המגיעות לו כזכאי או נושה לגביית חובות כספיים שקיימים לטובתו - דוגמת המחאה או חוזה כספי שזמן פירעונם עבר והם לא כובדו. הפעילות של הוצאה לפועל בישראל מתבצעת באמצעות כ-20 לשכות הפרוסות ברחבי הארץ ובראשן עומד רשם ההוצאה לפועל.


2. מיהו רשם הוצאה לפועל ומה תפקידו?

בראש לשכת ההוצאה לפועל עומד רשם אשר מתמנה לתפקידו על פי חוק. הרשם מקבל החלטות בבקשות המוגשות במסגרת תיקי הוצאה לפועל ומכריע במחלוקות בין הצדדים. לרשם ישנם תפקידים רבים וסמכויותיו הן מנהליות ושיפוטיות. כך למשל, בהתאם לקבוע בחוק יש לרשם סמכויות להטיל עיקולים, למנות כונס נכסים, להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ לחייב, לדון בטענת פרעתי, לחייב נאמן וצד שלישי לשלם חוב פסוק, לחייב כונס נכסים בפיצוי בגין נזק שנגרם, להורות על מאסר חייב עד 30 ימים ולתת "הפטר" מלא לחייב אשר עומד בתנאים שנקבעו לכך בחוק. תנאי הכשירות למינוי בתפקיד רשם הוצאה לפועל זהים לאלו של שופט בית משפט שלום.

3. איזה תיקים אפשר לפתוח בהוצאה לפועל?

הליכים לגביית חובות ומימוש זכויות באמצעות ההוצאה לפועל מתחילים עם פתיחת תיק בלשכה. תיק כזה יכול להיות נגד אדם פרטי, חברה או תאגיד. במסגרת ההליכים ניתן להגיש ללשכה בקשה לביצוע פסק דין כספי והחלטות ביניים שהתקבלו בבתי משפט או בתי דין (בית דין דתי, בית הדין לעבודה וכדומה). בנוסף, ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר, בקשה לביצוע פסק דין מסוג "צו עשה", בקשה לביצוע פסק דין למזונות, תביעה על סכום קצוב, מימוש שטרות והמחאות ובקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים.

4. בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל :

אדם אשר מחזיק בידיו המחאה או שטר אשר זמן פירעונם חלף והם לא כובדו או שלא שולמה התמורה אשר נקבעה בהם, יכול להגיש את ההמחאה או השטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, כנגד מי שחתם על ההמחאה או השטר ואף כנגד מי שהסב אותם לטובתו. בקשה לביצוע שטר יכולה להיות מוגשת לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל יחד עם ההמחאה או השטר המקוריים (או אישור מהבנק כאשר מדובר על צ’ק שלא כובד). בעת הגשת הבקשה צריך מגיש הבקשה לשלם אגרה בסך 1.25% מגובה החוב.


5. תביעה לפינוי מושכר:

כדי להוציא לפועל פסק דין לפינוי מושכר יש צורך להגיש בקשה לביצוע פסק דין. לאחר הגשת הבקשה יקבל החייב אזהרה לפינוי המושכר. אם החייב לא מילא אחר האזהרה שהומצאה לו, ולא פינה את המושכר בפרק הזמן שנקבע באזהרה, רשאי הזוכה לבקש מלשכת ההוצאה לפועל לפנות את המושכר. כך שאם המקרקעין לא פונו במועד שנקבע, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין, יפנה אותם וימסור אותם למי שזכאי לקבל אותם כפי שנקבע בפסק הדין. פינוי החייב מהמושכר במקרה כזה יתבצע בתוך 14 ימים מתום התקופה שנקבעה באזהרה וללא מתן הודעה נוספת לחייב.

6. תביעה על סכום קצוב:

תביעה לסכום קצוב זו תביעה לסכום כסף שניתן לנקוב בו באמצעות חישוב מתמטי פשוט, מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב דוגמת הסכם הלוואה חתום בין הצדדים או חשבונית שלא נפרעה. תביעה לסכום קצוב יכולה גם להיות מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב על פי עילה בחוק כמו תשלום מיסי ארנונה לרשות המקומית. ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח.

Comments


bottom of page